top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden (hierna: 'voorwaarden') wordt verstaan onder:

 1. &lies ontwikkeling van mens en organisatie: als z.z.p.-er geregistreerd bij de kamer van Koophandel, gevestigd in Paterswolde. Verder aangeduid met &lies.

 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van zijn bedrijf, die &lies opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten.

 3. Diensten: diensten op het gebied van het maken van programma’s voor persoonlijke ontwikkeling, te weten het geven van advies, coaching en andere begeleiding, voorts het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings in verband kan staan, alles in de meest ruime zin genomen.

 4. Cliënt: de natuurlijke persoon of organisatie aan wie daadwerkelijk de diensten worden verleend.

 5. Partijen: &lies en Opdrachtgever tezamen.

 1. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen voor de Overeenkomst waarbij deze zijn overeengekomen.

 2. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Partijen stellen in onderling overleg nieuwe bepalingen op, volgens doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen.

 3. De voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die, al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van enige Overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

 

Artikel 2. Offertes en totstandkoming Overeenkomst

 1. Alle offertes van &lies zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na offertedatum.

 2. &lies kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan of moet begrijpen dat de offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

 3. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij expliciet in de offerte anders is aangegeven.

 4. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat &lies de door Opdrachtgever voor akkoord ondertekende offerte per e-mail of per post retour heeft ontvangen.

 5. Indien de Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, welke Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen, eindigt de Overeenkomst van rechtswege op de vooraf bepaalde einddatum.

 6. Indien de Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, is artikel 14 overeenkomstig van toepassing.

 

Artikel 3. Uitvoering Overeenkomst

 1. &lies zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en &lies zien op een inspanningsverplichting, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst &liesuitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd, het betreffende resultaat met voldoende bepaaldheid is omschreven en &lies een doorslaggevende invloed heeft op dit resultaat.

 2. In alle gevallen waarin &lies dat nuttig of noodzakelijk acht, heeft zij het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 3. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke &lies overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de Overeenkomst, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de door &lies gewenste vorm en op de door &lies gewenste wijze ter beschikking te stellen.

 4. De uitvoering van de voor Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

 1. Overeengekomen uitvoeringstermijnen ten gunste van de Opdrachtgever, zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen.

 2. Indien de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op locatie van Opdrachtgever wordt uitgevoerd, zal Opdrachtgever een af te sluiten werkruimte en de benodigde materialen ter beschikking stellen. Opdrachtgever dient zorg te dragen dat de ruimte voldoet aan alle wettelijk gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat &lies in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van &lies noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren.

 3. Het gebruik dat de Opdrachtgever maakt van de door &lies gegeven adviezen en/of verstrekte adviesrapporten, is voor risico van de Opdrachtgever. De bewijslast dat het advies niet voldoet aan hetgeen schriftelijk is overeengekomen, dan wel aan hetgeen in redelijkheid verwacht mag worden van een bekwame dienstverlener, berust geheel bij de Opdrachtgever. Voorgaande geldt onverminderd het recht van &lies om tegenbewijs te leveren.

 4. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van &lies die geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.

 

Artikel 4. Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen en/of de looptijd van de Overeenkomst te wijzigen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst aanpassen.

 2. &lies zal bij de in onderling overleg overeengekomen aanpassing van de Overeenkomst aangeven in hoeverre dit een wijziging van het honorarium tot gevolg heeft.

 3. Indien de omvang van de aan &lies verstrekte opdracht na het sluiten van de overeenkomst wijzigt als gevolg van meerwerk, is &lies gerechtigd het meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

 4. Van meerwerk is sprake bij situaties waarin de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid en dit tot extra werkzaamheden lijdt.

 

Artikel 5. Honorarium en kosten

 1. Het honorarium van &lies wordt berekend op basis van tarieven per gewerkte tijdseenheid door &lies, met als kleinste tijdseenheid 60 min., dan wel bedraagt een vaste prijs.

 2. &lies is gerechtigd Opdrachtgever te verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden.

 

Artikel 6. Betaling

 1. Betaling van het honorarium dient uiterlijk 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden.

 2. &lies is gerechtigd om deelfacturen te sturen.

 3. Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, verkeert hij van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe verdere ingebrekestelling vereist is. Ingeval van verzuim van Opdrachtgever is &lies bevoegd over het niet of niet tijdig betaalde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, lopend vanaf de vervaldatum tot aan de dag van algehele voldoening.

 4. Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van één of meerdere verplichtingen jegens &lies, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, in en buiten rechte, voor rekening van Opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke kosten minimaal 15% van het factuurbedrag bedragen met een minimum van € 250,–. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting en/of verrekening van zijn verplichtingen jegens &lies.

 5. Wanneer er meerdere Opdrachtgevers zijn, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het totale factuurbedrag, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht en ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

 6. Door Opdrachtgever betaalde bedragen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan. Zelfs al geeft Opdrachtgever aan dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
   

Artikel 7. Opschorting en ontbinding

 1. Indien:

 1. Opdrachtgever in gebreke is met het (tijdig) nakomen van enige verplichting met betrekking tot de overeenkomst;

 2. Aannemelijk is dat Opdrachtgever niet, niet volledig en/of niet tijdig aan een verplichting jegens &lies zal (kunnen) voldoen;

 3. Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, onder curatele is gesteld, surseance van betaling heeft verkregen of de wettelijke schuldsaneringsregeling op Opdrachtgever van toepassing is verklaard, of een verzoek daartoe aanhangig is,

heeft &lies het recht om de nakoming uit hoofde van alle tussen Opdrachtgever en &lies bestaande Overeenkomsten op te schorten, dan wel deze Overeenkomsten zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 1. Opschorting en ontbinding zijn slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

 2. Voorts is &lies bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.

 3. Alle eventuele verplichtingen van Opdrachtgever jegens &lies worden na ontbinding of opschorting onmiddellijk opeisbaar.

 4. Opschorting en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Tevens is &lies alsdan gerechtigd van de Opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatie van de Opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen het door &lies gederfde honorarium.
   

Artikel 8. Overmacht

 1. Indien &lies zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van externe oorzaken en omstandigheden, voorzien of niet voorzien, die redelijkerwijs niet aan &lies kunnen worden toegerekend, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat &lies alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

 2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop &lies geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor &lies niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van &lies, ziekte, overlijden van de persoon die de overeenkomst uitvoert en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.

 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder van de Partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 4. Indien &lies bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds verrichte deel afzonderlijk te factureren.
   

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van &lies is beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat &lies voor zijn werkzaamheden in de betreffende Overeenkomst aan Opdrachtgever heeft gefactureerd.

 2. &lies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat &lies is uitgegaan van door of vanwege de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 3. &lies is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst van door de Opdrachtgever op advies van &lies ingeschakelde derden.

 4. &lies is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de Opdrachtgever, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de Overeenkomst.

 5. &lies heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de Opdrachtgever ongedaan te maken.

 6. De Opdrachtgever vrijwaart &lies tegen en stelt &lies schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.

 7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van &lies.

 8. De aansprakelijkheid van &lies is gebaseerd op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.

 9. &lies ofwel door haar in te schakelen derden, die belast worden met het begeleiden van Cliënten, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van Cliënt beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de Cliënt dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien Cliënt enig letsel zou oplopen, is &lies c.q. door haar in te schakelen derden, daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.

 10. De leden 3, 4 en 6 van dit artikel zijn niet van toepassing in Overeenkomsten met natuurlijke personen.

 

Artikel 10. Geheimhouding

 1. &lies en Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen.

 2. Alle informatie heeft als vertrouwelijk te gelden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven door één van de Partijen. De Privacyregeling van &lies is van toepassing.

 3. De in lid 1 bedoelde geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregels &lies een informatieplicht opleggen.

 4. Gesprekken, sessies en andere contacten die tussen &lies en Cliënt plaatsvinden zijn strikt vertrouwelijk. Noch &lies, noch Cliënt is verplicht enige informatie voortkomend uit deze contacten te overleggen aan de Opdrachtgever.

 1. &lies is gehouden aan zijn geheimhoudingsplicht en dient in verband hiermee alle gegevens en alle door cliënt verstrekte informatie als strikt vertrouwelijk te beschouwen en alles te doen en na te laten wat redelijkerwijs mogelijk en noodzakelijk is om geheimhouding te verzekeren.

 2. Indien het coaching betreft van een individuele medewerker (Cliënt) in opdracht van een werkgever (Opdrachtgever), dan wordt de inhoud van de individuele gesprekken alleen op hoofdlijnen aan de Opdrachtgever gerapporteerd, tenzij de Cliënt uitdrukkelijk schriftelijk toestemming geeft dat deze gesprekken inhoudelijk met de Opdrachtgever mogen worden gedeeld.

 

Artikel 11. Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde zaken zoals onder andere, doch niet uitsluitend; analyses, documentatie, rapporten, materialen, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij &lies of diens licentiegevers.

 2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de zaken of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën (laten) vervaardigen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, uit de in het eerste lid genoemde werken, te verwijderen of te wijzigen.

 3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 verleent &lies Opdrachtgever het niet-exclusieve recht op het gebruik van de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen zoals: analyses, documentatie, rapporten, materialen, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan. Opdrachtgever zal de tussen Partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. 


Artikel 12. Klachten

 1. Op klachten is de Klachtenregeling van &lies van toepassing.

 2. Klachten over de geleverde diensten diensten, op straffe van verval, per e-mail en binnen 8 dagen na het verrichten van de dienst bij &lies gemeld te worden.

 3. Klachten over de factuur dienen, op straffe van verval, per e-mail en binnen 30 dagen na factuurdatum bij &lies gemeld te worden.

 4. Een klacht schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op, behalve bij de Opdrachtgever (natuurlijke persoon).

 5. Indien een klacht gegrond is, zal &lies alsnog nakomen zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever per e-mail kenbaar te worden gemaakt.

 

Artikel 13. Annulering van sessie

 1. Annulering door Cliënt dient zowel telefonisch als per e-mail te geschieden. &lies dient per ommegaande de annulering per e-mail te bevestigen.

 2. Wanneer een sessie buiten de invloedsfeer van &lies niet is afgenomen op het overeengekomen tijdstip, zijn de onderstaande annuleringsvoorwaarden van toepassing:

 

Annulering van gereserveerde uren binnen

Kosten Opdrachtgever

24 uur voor aanvang

100% facturatie van de Overeenkomst

24 – 48 uur voor aanvang

50% facturatie van de Overeenkomst

 

Artikel 14. Tussentijdse opzegging

 1. Ieder van de Partijen is bevoegd de overeenkomst, met een looptijd van meer dan zes maanden, na zes maanden tussentijds op te zeggen tegen het einde van de maand en met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

 2. De opzeggende partij dient een naar redelijkheid vast te stellen, zwaarwegende reden te hebben om de overeenkomst tussentijds op te zeggen.

 3. Opzegging dient schriftelijk, bij aangetekend schrijven, te worden medegedeeld onder vermelding van de in het vorig lid bedoelde zwaarwegende reden.

 4. Wanneer Opdrachtgever de overeenkomst tussentijds opzegt, heeft Brooklyn recht op vergoeding van:

 1. additionele kosten die &lies reeds heeft gemaakt; en

 2. kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden; en

 3. door deze tussentijdse opzegging geleden schade.

 

Artikel 15. Slotbepalingen

 1. Deze voorwaarden blijven van kracht indien &lies van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

 2. &lies is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende Overeenkomsten, tenzij Partijen anders overeenkomen.

 3. Alle rechtsverhoudingen tussen &lies en Opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

 4. De rechter van het Arrondissement Noord-Nederland, locatie Groningen is bij uitsluiting bevoegd ter zake van ieder geschil tussen Partijen dat verband houdt met de onderhavige Overeenkomst.

 5. Er is sprake van een geschil als bedoeld in het vierde lid zodra één van de Partijen dat stelt.

Deze voorwaarden treden op 1 augustus 2019 in werking.

bottom of page